Άσκηση Η Μητέρα του Αγιασμού - Pemptousia

Άσκηση Η Μητέρα του Αγιασμού

By Pemptousia

  • Release Date: 1998-12-01
  • Genre: Christianity
  • Size: 9.33 MB

Alternative Downloads

Description

Ἡ προσευχή, ἡ νηστεία καὶ αἱ λοιπαὶ μορφαὶ τῆς ἀσκήσεως εἶναι μὲν μέσα καὶ οὐχὶ σκοπός, πλὴν ὅμως εἶναι μέσα ἀπαραίτητα διὰ νὰ «ἐκκαθάρωμεν τὴν παλαιὰν ζύμην καὶ ἵνα ᾦμεν φύραμα νέον» (Α´ Κορ. 5,7), ὥστε «ἀποθέσθαι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης... καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας» (Ἐφεσ. 4,22·24).
Ὁ σκοπὸς τῆς ἐκδόσεως ταύτης εἶναι «τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον» (Ἰωάν. 1,9), «τὸ φῶς» ὅπερ «ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν» (Ἰωάν. 1,5), νὰ ἐπιλάμψῃ καὶ εἰς τὴν ἀληθῶς ζοφερὰν ἡμῶν ἐποχήν.
(Από τον πρόλογο του βιβλίου).

keyboard_arrow_up